web counter

Piaseczno, Województwo mazowieckie, Polen

   
 

277 785 PLN

Wohnung zu verkaufen

Verfügbar ab 29.11.2016

X GUp 171/16; Syndyk sprzeda mieszkanie

Aktualisiert: 29.11.2016. Aufrufe: 6204

ID Ref # 14288


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Beschreibung: 
Syndyk masy upadłości Izabeli Bieńko, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 171/16 obwieszcza o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Mysiadle przy ulicy Borówki 15, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00428904/5 wraz z udziałem w wysokości 2/155 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ewid. 140/11 oraz 13/11 obręb 0019 MYSIADŁO, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą WA5M/00406874/5.
Cena minimalna sprzedaży 277.785,00 Zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych) brutto, przy czym na nieruchomości przypada odpowiednio: 270.000,00 Zł (WA5M/00428904/5) oraz 7.785,00 Zł (WA5M/00406874/5).
Zainteresowani powinni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 28.000,00 zł na rachunek sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).
Oferta wraz w wymaganymi dokumentami musi być zamieszczona w zamkniętej kopercie, a następnie umieszczona w drugiej kopercie. Każda koperta powinna być zaadresowana do w/w Sądu z podaniem sygn. akt „ X GUp 171/16” oraz wyraźnym dopiskiem: „Oferta na przetarg - Izabela Bieńko” i zawierać imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy) składającego ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2016 roku o godz. 9:45 w gmachu Sądu w sali nr 14.
Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Pięciolinii 3, adres mailowy: oferty@wydrzynska.com.pl
Wohnung für Verkauf, 0m2, 277785 PLN, Piaseczno, Województwo mazowieckie 
#pi1 #Wohnung #Piaseczno