web counter

Kraków, Województwo małopolskie, Polen

   
 

268 250 PLN

Wohnung zu verkaufen

Verfügbar ab 15.12.2016

X GUp 271/16; Syndyk sprzeda

Aktualisiert: 27.12.2016. Aufrufe: 5444

ID Ref # 14400


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Beschreibung: 
Syndyk masy upadłości Beaty Łupińskiej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 271/16 obwieszcza o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej nr 20, położonej w Krakowie przy ulicy Zaporowskiej 1, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00272585/6, z zastrzeżeniem ceny minimalnej wynoszącej 268.250,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (przy czym decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadiów (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 roku w gmachu Sądu w sali nr 14 o godzinie 12:15.

Warunki przetargów oraz operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, pok. 238 oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Pięciolinii 3, adres mailowy: oferty@wydrzynski.com.pl
Wohnung für Verkauf, 0m2, 268250 PLN, Kraków, Województwo małopolskie 
#pi1 #Wohnung #Kraków