web counter

Piaseczno, Województwo mazowieckie, Polen

   
 

250 000 PLN

Wohnung zu verkaufen

Verfügbar ab 15.03.2017

X GUp 459/15;Syndyk sprzeda udziały

Aktualisiert: 15.03.2017. Aufrufe: 7398

ID Ref # 14846


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Beschreibung: 
Syndyk masy upadłości Małgorzaty Dziewońskiej i Piotra Dziewońskiego, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 459/15 obwieszcza o przetargu na łączną sprzedaż wchodzących w skład mas upadłości 2 (dwóch) udziałów w wysokości (1/2) każdy w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 61 położonego w Piasecznie przy ul. Staszica 42, z którym związane jest prawo do miejsca parkingowego nr 3, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00425091/1.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto przy czym na udziały przypada po 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty 2 (dwóch) wadiów w wysokości 12.500,00 zł każde (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłat na rachunkach bankowych mas upadłości).

Otwarcie ofert nastąpi 03 kwietnia 2017 roku o godz. 15:15 w gmachu Sądu w sali nr A120.

Warunki przetargu można uzyskać w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka, po wcześniejszym wystosowaniu zapytania na adres email: oferty@wydrzynski.com.pl

Operat szacunkowy dotyczący oferowanej nieruchomości dostępny jest do wglądu w czytelni w/w Sądu (parter budynku).
Wohnung für Verkauf, 0m2, 250000 PLN, Piaseczno, Województwo mazowieckie 
#pi1 #Wohnung #Piaseczno