web counter

Chłopowo, zachodniopomorskie, Choszczno, Województwo zachodniopomorskie, Polen

   
  1  von   

9 909 PLN

Bodengrundstück zu verkaufen

Verfügbar ab 13.04.2018

Aktualisiert: 13.04.2018. Aufrufe: 1680

ID Ref # 16644


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Wohnfläche:
1200 m2
Preis pro Meter:
8 PLN ⁄ m2
Beschreibung: 
Syndyk masy upadłości: ARCHIBUD Spółki z o.o. w upadłości – ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości:

Prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chłopowo, jednostka ewidencyjna Krzęcin, powiat choszczeński – działki ewidencyjne od nr 1125/1 do 1125/44 (44 działki, które są sprzedawane oddzielnie) o łącznej powierzchni: 5,3001 ha, dla działek od nr 1125/1 do 1125/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr: SZ1C/00029047/7, zaś dla działek od nr 1125/10 do 1125/44 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr: SZ1C/00031117/6 - za najwyższe zaoferowane ceny dla poszczególnych działek - nie niższe niż 75% ceny netto za poszczególną działkę wskazana w tabeli nr 11 operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego – Waldemara Siupika w dniu 10 stycznia 2017 roku – potwierdzonego w dniu 24 kwietnia 2017 roku tj. dla:
- działki nr 1125/1 o pow. 1452 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 11.989,89 zł netto;
- działki nr 1125/2 o pow. 1200 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.909 zł netto;
- działki nr 1125/3 o pow. 1195 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 10.468,20 zł netto;
- działki nr 1125/4 o pow. 1110 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.723,60 zł netto;
- działki nr 1125/5 o pow. 1196 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 10.476,96 zł netto;
- działki nr 1125/6 o pow. 1200 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.909 zł netto;
- działki nr 1125/7 o pow. 1200 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.909 zł netto;
- działki nr 1125/8 o pow. 1200 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.909 zł netto;
- działki nr 1125/9 o pow. 1200 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.909 zł netto;
- działki nr 1125/10 o pow. 1129 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.890,04 zł netto;
- działki nr 1125/12 o pow. 1167 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 10.222,92 zł netto;
- działki nr 1125/13 o pow. 1002 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.777,52 zł netto;
- działki nr 1125/14 o pow. 1001 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.768,76 zł netto;
- działki nr 1125/15 o pow. 1040 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.110,40 zł netto;
- działki nr 1125/16 o pow. 1040 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.110,40 zł netto;
- działki nr 1125/17 o pow. 1048 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.180,48 zł netto;
- działki nr 1125/18 o pow. 972 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.514,72 zł netto;
- działki nr 1125/19 o pow. 1073 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.399,48 zł netto;
- działki nr 1125/20 o pow. 1090 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.548,40 zł netto;
- działki nr 1125/21 o pow. 1354 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 11.180,65 zł netto;
- działki nr 1125/22 o pow. 1162 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 10.179,12 zł netto;
- działki nr 1125/23 o pow. 978 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.567,28 zł netto;
- działki nr 1125/24 o pow. 968 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.479,68 zł netto;
- działki nr 1125/25 o pow. 888 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.778,88 zł netto;
- działki nr 1125/26 o pow. 981 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.593,56 zł netto;
- działki nr 1125/27 o pow. 993 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.698,68 zł netto;
- działki nr 1125/28 o pow. 1001 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.768,76 zł netto;
- działki nr 1125/29 o pow. 1009 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.838,84 zł netto;
- działki nr 1125/30 o pow. 1017 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.908,92 zł netto;
- działki nr 1125/31 o pow. 926 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.111,76 zł netto;
- działki nr 1125/32 o pow. 1231 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 10.164,98 zł netto;
- działki nr 1125/34 o pow. 1455 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 12.014,66 zł netto;
- działki nr 1125/35 o pow. 1242 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 10.255,81 zł netto;
- działki nr 1125/36 o pow. 1224 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 10.107,18 zł netto;
- działki nr 1125/37 o pow. 1206 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.958,54 zł netto;
- działki nr 1125/38 o pow. 1188 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 10.406,88 zł netto;
- działki nr 1125/39 o pow. 1166 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 10.214,16 zł netto;
- działki nr 1125/40 o pow. 1057 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.259,32 zł netto;
- działki nr 1125/41 o pow. 1130 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.898,80 zł netto;
- działki nr 1125/42 o pow. 1113 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.749,88zł netto;
- działki nr 1125/43 o pow. 976 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.549,76 zł netto;
- działki nr 1125/44 o pow. 1482 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 12.237,61 zł netto;

Działki nr 1125/11 i 1125/33 jako działki drogowe zapewniające dojazd do pozostałych działek zostaną zbyte łącznie z nabytą działką każdoczesnemu nabywcy poszczególnych działek w udziałach w wysokości 1/20 części (działka 1125/11) i w udziałach w wysokości: 1/22 części (działka nr 1125/33) za cenę: za udział w wysokości 1/20 części działki 1125/11 – 400 zł netto i za udział w wysokości 1/22 części działki 1125/33 – 400 zł netto.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości: ARCHIBUD Sp. z o.o., sygn. akt XII GUp 51/17 – do dnia 24 maja 2018 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
e. uchwała wspólników spółki kapitałowej, jeżeli zgodnie z umową spółki lub statutem jest wymagana, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
g. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
i. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym również po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
6. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto dla poszczególnych nieruchomości należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: ARCHIBUD Spółki z o.o. w upadłości, numer rachunku: 53 1140 2004 0000 3702 7694 0274.


Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.
Bodengrundstück für Verkauf, 1200m2, 9909 PLN, Chłopowo, zachodniopomorskie, Choszczno, Województwo zachodniopomorskie 
#pi1 #Bodengrundstück #Choszczno