web counter

Poranna 12a, Police, Województwo zachodniopomorskie, Polen

   
  1  von   

776 950 PLN

Haus zu verkaufen

Verfügbar ab 03.10.2018

Aktualisiert: 12.02.2019. Aufrufe: 3180

ID Ref # 17315


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Wohnfläche:
329 m2
Preis pro Meter:
2361 PLN ⁄ m2
Beschreibung: 
Syndyk masy upadłości: FAL FABRYKI ARMATUR Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie – ogłasza przetarg pisemny ofertowy (cena wywoławcza obniżona do 50% oszacowania) na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości:

1. prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 58/29 o powierzchni 0,1820 ha położonej w Mierzynie, gmina Dobra, koło Szczecina, przy ul. Porannej 12a – zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 329 metrów kwadratowych plus garaż o powierzchni 66,10 metrów kwadratowych oraz osobnym budynkiem biurowym z zadaszeniem o powierzchni użytkowej 32 metry kwadratowe - dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr: SZ2S/00004032/0 - za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe jednak niż kwota: 776.950 złotych netto;


Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości: FAL Fabryki Armatur Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XII GUp 63/16 – do dnia 22 marca 2019 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
uchwała wspólników spółki kapitałowej, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu, lub informacja, że zgodnie z umową spółki lub statutem taka zgoda nie jest wymagana,
dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie, braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie oraz odmową złożenia przez nabywcę na podstawie art. 43 ust 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług wraz ze sprzedającym przed naczelnikiem urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy, przed dniem dokonania dostawy obiektów - zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem VAT - dostawy powyżej wskazanych budynków i budowli,
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: FAL Fabryka Armatur Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, numer rachunku: 35 1140 2004 0000 3202 7632 3729.


Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.
Haus für Verkauf, 329m2, 776950 PLN, Poranna 12a, Police, Województwo zachodniopomorskie 
#pi1 #Haus #Police