web counter

Roztocznik, Dzierżoniów, Województwo dolnośląskie, Polen

   
  1  von   

12 750 PLN

 zu verkaufen

Verfügbar ab 27.11.2018

Aktualisiert: 27.11.2018. Aufrufe: 2317

ID Ref # 17489


Wohnfläche:
7177 m2
Preis pro Meter:
1 PLN ⁄ m2
Beschreibung: 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
działka rolna - udział 1/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżonowie Paweł Wilk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-01-2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Sala 203 w Dzierżoniowie 58-200 Dzierżoniów, UL. Świdnicka 51 odbędzie się: pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, działka ROLNA NR 113/2, obręb 0010 Roztocznik; gmina Dzierżoniów, o powierzchni 0,7177 ha
Należącej do dłużnika: Sebastian Lejman
Położonej 58-217 Roztocznik
Dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00026656/3 [NKW: SW1D/00026656/3]
Suma oszacowania wynosi 17 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 12 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1700,00 zł. Rękojmi powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander BP SA 79 1090 2327 0000 0001 3346 8839 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 1 kc o w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz 12.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wpis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Komornik poucza, że nabywcą nieruchomości w myśl art. 2a ust.1 ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego może być wyłącznie rolnik indywidualny bądź podmiot wymieniony w art. 2a ust. 3 tej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wnioskowały powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postępowania o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie
Paweł Wilk
Kancelaria Komornicza ul. Nowa 5/3, 58-200 Dzierżoniów
Tel. 74/640-02-29
 für Verkauf, 7177m2, 12750 PLN, Roztocznik, Dzierżoniów, Województwo dolnośląskie 
#pi1 # #Dzierżoniów